top of page

การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เข้าร่วม ตอบปัญหา วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี

ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

เริ่ม 16-20 สิงหาคม2564

* คะแนนผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**คะแนนสูงสุดลำดับที่1, 2 และ3

จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

เกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขัน
วันวิทยาศาสตร์ 64

- การแข่งขัน  Science in song

- การแข่งขัน tiktok  & science ม.ต้น ม.ปลาย

- การแข่งขันแต่งคำขวัญ ม.ต้น ม.ปลาย

-การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ปลาย

-การประกวด ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

-การประกวด วาดภาพ ม.ต้น  ม.ปลาย

-การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ม.ต้น ม.ปลาย

- การแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ม.ต้นม.ปลาย

- เพิ่มเติม เกียรติบัตร การประกวด ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

การประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค

การแข่งขันเขียนคำขวัญ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การแข่งขันการเขียนเรียงความ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การแข่งขัน Science in Song

การแข่งขัน Tik Tok and Science

bottom of page