การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การรับสมัคร

แข่งขันวิทย์9.png

หมายเหตุ การแข่งขันถ่ายภาพ, การแข่งขันการจัดบอร์ด, การแข่งขัน  Reuse – Recycle และ การแข่งขันการประกวดโลโก้  

ส่งผลงานผ่านทาง https://www.sp-sci.com/sciweek ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ส่งแข่งขันวิทย์.jpg