การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ Online

** คะแนนผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
 

อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์

** คะแนนผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
**คะแนนสูงสุดลำดับที่1, 2 และ3 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail