โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook
คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูชำนาญกาญพิเศษ

นางณฐินี  มีสุข

ทำเนียบวิทยาศาสตร์_๑๙๐๖๑๓_0007.jpg

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลศรี  เจริญผล

ครูชำนาญการ

นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย

ครูชำนาญการ

นางแสงระวี สำเภาน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งอรุณ เสน่หา

ครูชำนาญการ

นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

ครู

นายธนศกร ชำนาญ

ครู

นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล

ครู

นายกฤช วรรณชาลี

ครู

นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาววรัทยา อินบุญ

ครูผู้ช่วย

นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธินี อภิวันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ พลีทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

ครูชำนาญการ

นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา

ครู

นางสาววรรณิศา พิมพร

ครู

นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว

ครู

นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม

ครู

นายชานนท์ เสนาะพิณ

ครูผู้ช่วย

นายวชิรพล อาลัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร

ครูผู้ช่วย

นางอมรพันธ์ พิยะ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพร สุภนาม