คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66930d156d8e089b820c40b1879b3b26.png
บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_2.jpg

นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_13.jpg

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_15.jpg

นางสาวธีรนุช เหล่าเสนา

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_25.jpg

นายปฏิญญา กลิ่นหอม

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2020_0.10.20_๒๐๑๐๒๐_0.jpg

นางสายใจ พลีทอง

ครูชำนาญกาญพิเศษ

นางอมรพันธ์ พิยะ

ครู

นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม

ครู

นางสาวนงนุช กบิล

ครูผู้ช่วย

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_5.jpg

นางแสงระวี  สำเภาน้อย

ครูชำนาญการ

นางสาววรัทยา อินบุญ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_0.jpg

นายชานนท์ เสนาะพิณ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_6.jpg

นางสาวกนกพร   สุภนาม

ครูอัตราจ้าง

ฟิสิกส์

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_32.jpg

นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_23.jpg

นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร

ครู

นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์

ครูผู้ช่วย

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_7.jpg

นางสาวสุทธินี อภิวันท์ 

ครู

นายกฤช วรรณชาลี

ครู

เคมี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_21.jpg

นางรุ่งอรุณ เสน่หา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณิศา พิมพร

ครู

นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_18.jpg

นายวชิรพล อาลัย

ครู

นายธนศกร  ชำนาญ

ครู

นางสาวอรวรรณ  เปียพรัด

ครูผู้ช่วย

ชีวะวิทยา

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_19.jpg

น.ส.พัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล

ครู

นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ

ครู

เทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_17.jpg

นายสำราญ  คงทิพย์

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_3.jpg

นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช

ครู

นายวรุตม์ นันทวิจิตร

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_29.jpg

นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรสง

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_28.jpg

นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_12.jpg

นายชนะชัย ทับเกษม

ครู

นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ

ครู

นายอภิมุข อินทร์แพรง

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_4.jpg

นายดนัย บาดตาสาว

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_27.jpg

นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

พนักงานราชการ