top of page
คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66930d156d8e089b820c40b1879b3b26.png
บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_2.jpg

นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_13.jpg

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_15.jpg

นางสาวธีรนุช เหล่าเสนา

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_5.jpg

นางแสงระวี  สำเภาน้อย

ครูชำนาญการ

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_8.jpg

นางสาววรัทยา อินบุญ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_0.jpg

นายชานนท์ เสนาะพิณ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_6.jpg

นางสาวกนกพร   สุภนาม

ครูอัตราจ้าง

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_9.jpg

นางอมรพันธ์ พิยะ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_11.jpg

นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_31.jpg

นางสาวนงนุช กบิล

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_32.jpg

นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว

ครู

ยูโทเปีย

นางวิจิตรา

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_20.jpg

นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์

ครูผู้ช่วย

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_7.jpg

นางสาวสุทธินี อภิวันท์ 

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_22.jpg

นายกฤช วรรณชาลี

ครู

เคมี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_21.jpg

นางรุ่งอรุณ เสน่หา

ครูชำนาญการพิเศษ

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_16.jpg

นางสาววรรณิศา พิมพร

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_26.jpg

นางสาวอรวรรณ  เปียพรัด

ครูผู้ช่วย

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_18.jpg

นายวชิรพล อาลัย

ครู

2020.10.20_๒๐๑๐๒๐_44.jpg

นายธนศกร  ชำนาญ

ครู

ชีวะวิทยา

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_19.jpg

น.ส.พัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_34.jpg

นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ

ครู

เทคโนโลยี

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_12.jpg

นายชนะชัย ทับเกษม

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_24.jpg

นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_4.jpg

นายดนัย บาดตาสาว

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_27.jpg

นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

พนักงานราชการ

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_3.jpg

นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_30.jpg

นายวรุตม์ นันทวิจิตร

ครู

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_28.jpg

นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง

ครู

bottom of page