คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางณฐินี  มีสุข

ครูชำนาญกาญพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ทำเนียบวิทยาศาสตร์_๑๙๐๖๑๓_0007.jpg

นางอุบลศรี  เจริญผล

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย

ครูชำนาญการ

นางแสงระวี สำเภาน้อย

ครูชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ เสน่หา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

ครูชำนาญการ

นายธนศกร ชำนาญ

ครู

นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล

ครู

นายกฤช วรรณชาลี

ครู

นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์

ครู

นางสาววรัทยา อินบุญ

ครูผู้ช่วย

นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธินี อภิวันท์

ครูผู้ช่วย

นางสายใจ พลีทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิศา พิมพร

ครู

นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว

ครู

นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม

ครู

นายชานนท์ เสนาะพิณ

ครู

นายวชิรพล อาลัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร

ครูผู้ช่วย

นางอมรพันธ์ พิยะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร สุภนาม

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook