วิสัยทัศน์

คำขวัญ / Motto

หลักการบริหารจัดการ

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

3. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook