top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาทรัพยากร

อัปเดตเมื่อ 4 ก.ย. 2562

ขึ้นลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่ง ช่วยเผาผลาญแคลเลอรี่ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page