• sciencesp

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาทรัพยากร

อัปเดตเมื่อ 4 ก.ย. 2019

ขึ้นลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่ง ช่วยเผาผลาญแคลเลอรี่