นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์) ของครู
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564