top of page

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาทรัพยากร

ขึ้นลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่ง ช่วยเผาผลาญแคลเลอรี่

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาทรัพยากร
bottom of page