top of page

โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านล้ำหน้าทางความคิดและความเป็นเสิศทางวิชาการ ในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562
bottom of page