โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านล้ำหน้าทางความคิดและความเป็นเสิศทางวิชาการ ในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook