top of page

สป. ร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน

นักเรียนทุกระดับชั้น ส่งแบบบันทึกข้อมูลบิลค่าไฟ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ที่ครูประจำวิชา ได้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562

สป. ร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน
bottom of page