top of page

สนามสอบ TEDET

เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2562 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้เป็นสนามจัดสอบแข่งขันโครงการ TEDET รอบ All Thailand Evaluation Test พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 13.00 - 14.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tedet.ac.th

สนามสอบ TEDET
bottom of page