top of page

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานที่อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร
bottom of page