รางวัลโรงเรียนEnnovation School

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล ENNovation school ทั้ง 4 สาขา รางวัลที่ 1 สาขานโยบายและแผนงาน รางวัลที่ 2 สาขาการมีส่วนร่วม สาขาด้านการจัดการพลังงานและสาขานวัตกรรมด้านพลังงาน ของโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จากการไฟฟ้านครหลวง https://www.mea.or.th/profile/89/3344

รางวัลโรงเรียนEnnovation School