ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2563

ผลการแข่งขันตอบปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ผลการแข่งขันSTEM ผลการแข่งขันออกแบบกราฟฟิก ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ผลการประกวดโลโก้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประกวดจัดบอร์ด ผลการประกวดชุดreuse-recycle

ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2563