ประกาศผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ - เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิมลรัศมิ์ ชั้น ม.2/12 รองชนะเลิศอันดับ 1 - เด็กหญิง ศศิวิมล เกตุศิริ ชั้น 3/8 ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ - นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้น ม.5/1 ชนะเลิศ - นางสาวปภาสินี เจิมเกตุ ชั้น ม.5/1

ประกาศผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย