top of page

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นายบวรภัค เกิดภัณฑ์ ชั้น GT5/1 รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกุลธิดา ภู่สุวรรณ ชั้น ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธมลวรรณ สารีผล ชั้น ม.4/1

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
bottom of page