กิจกรรมวิทยาศาสตร์ "SPIE 2019"

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ "SPIE 2019" ที่จัดโดยคณะวิทยากรจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา https://www.facebook.com/pg/spScienceDepartment

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ "SPIE 2019"