การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่8 กลุ่มSMTEภาคกลางตอนล่าง

วันที่18-19 มกราคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครังที่8 กลุ่มSMTEภาคกลางตอนล่าง ที่โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับ6 เหรียญเงิน

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่8 กลุ่มSMTEภาคกลางตอนล่าง