My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ24ธ.ค.63 - 4ม.ค.64

ประชาสัมพันธ์ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดรับสมัครค่ายดาราศาสตร์ประจำปี2564 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2564 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ www.narit.or.th/index.php/student/nas

Top 10 วิทยาศาสตร์ 1/2563

รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 10อันดับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนทั่1ปีการศึกษา2563

การอบรมSTEM ออนไลน์ 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ ด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังคงปรากฏอยู่ และ สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมครูรอบครูผู้สอน จากระบบทางไกล (รายการสด) เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ห้องเรียนSMTE การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Giffed) GT5/1 ได้เข้ารับการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไม้ดอกไม้ประดับ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ศึกษาดูงานการทำนาเกลือ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานกระบวนการทำนาเกลือ ที่โรงเรียนฅนทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

กำหนดการรับรางวัล การแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา2563

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลและเกี่ยรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกรายการแข่งขัน พร้อมกันที่บริเวณหลังเสาธง ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.30 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ <<< คลิก >>>

สืบทอดเจตนารมณ์แห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ-๓๐ ปีกับการจากไปของสืบ นาคะเสถียร

สืบทอดเจตนารมณ์แห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ-๓๐ ปีกับการจากไปของสืบ  นาคะเสถียร โดย บุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์ “ผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้น” ​ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่สืบ นาคะเสถียร เขียนทิ้งไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ ก่อนกระทำอัตวินิบาตกรรม เพื่อเรียกร้องให้สังคมและราชการไทยหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง หลายคนอาจลืมชื่อของนักอนุรักษ์ “สืบ  นาคะเสถียร” หรือแม้กระทั่งไม่รู้จักเลย ของฝากจากวิทย์ฉบับนี้จึงหยิบยกเรื่องราวของนักอนุรักษ์คนนี้มาให้รับรู้กัน ประวัติของสืบ  นาคะเสถียร ​สืบ นาคะเสถียร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ ที่ตำบลท่างา อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นลูกของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน สืบ นาคะเสถียร อยากเรียนสถาปัตยกรรมเพราะชอบด้านศิลปะ แต่มาสอบติดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ ๓๕ เมื่อสำเร็จการศึกษา สืบ นาคะเสถียร ได้เข้าทำงานที่ส่วนสาธารณะการเคหะแห่งชาติ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวนวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ เจตนารมณ์แห่งการอนุรักษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สืบ นาคะเสถียร สอบเข้ากรมป่าไม้ได้ แต่เลือกที่จะมาทำงานที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยไปประจำที่เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า เขาเขียว-เขาชมพู่จังหวัดชลบุรี  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สืบ นาคะเสถียร ได้รับทุนจาก British Council ไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษในสาขา อนุรักษ์วิทยา หลังจากสำเร็จการศึกษาในอีกสองปีต่อมา สืบ นาคะเสถียร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ และเริ่มงานวิจัยชิ้นแรก คือการศึกษาการทำรังวางไข่ของนกบางชนิด ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องกวางผา กับดร.แซนโดร โรวาลี ที่ดอยม่อนจองในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า จนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต สร้างความสะเทือนใจให้แก่ สืบ นาคะเสถียร เป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีต่อมา สืบ นาคะเสถียร รับเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสัตว์นับพันตัวได้รับความช่วยเหลือ แต่ สืบ นาคะเสถียร รู้ดีว่ามีสัตว์อีกนับจำนวนมหาศาลที่ตายจากการสร้างเขื่อน และในระหว่างนั้น สืบ นาคะเสถียร ได้ค้นพบรังนกกระสาคอขาวปากแดงครั้งแรกในประเทศไทย ปัจฉิมบทของสืบ นาคะเสถียร ​สามปีสุดท้ายในการทำงานของสืบ นาคะเสถียร เขาได้เปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการไปสู่นักอนุรักษ์ โดยเข้าร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดย สืบ นาคะเสถียร ชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากการที่มีสัตว์จำนวนมาก ล้มตายหลังจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน เขา เริ่มต้นอภิปรายทุกครั้งว่า “ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่า” ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สืบ นาคะเสถียร และเพื่อนอนุรักษ์ออกโรงคัดค้านการที่บริษัทไม้อัดไทยจะขอสัมปทานทำไม้ ที่ป่าห้วยขาแข้ง เขาได้อภิปรายว่า “คนที่อยากอนุญาตให้ทำไม้ก็เป็นกรมป่าไม้ คนที่จะรักษาก็เป็นกรมป่าไม้เหมือนกัน” ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สืบ นาคะเสถียร ได้รับทุน เรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ แต่เขาตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขาพบกับปัญหาต่างๆ มากมายในห้วยขาแข้ง เช่นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ของบุคคลที่มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต ปัญหาความยากจนของชาวบ้านรอบป่า และที่สำคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่เลย  ทำให้เขาทุ่มเทเขียนรายงานนำเสนอยูเนสโก เพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก อันเป็นสิ่งค้ำประกันให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองเต็มที่ ก่อนรุ่งสางของวันที่ 1 กันยายน 2533 ที่บ้านพักของ สืบ นาคะเสถียร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางป่าใหญ่ เสียงนั้นยังดังก้องมาถึงทุกวันนี้ มรณกรรมของเขาส่งต่อเจตนารมณ์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป ​ เรียบเรียงข้อมูลจาก   เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรwww.seub.or.th

ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2563

ผลการแข่งขันตอบปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ผลการแข่งขันSTEM ผลการแข่งขันออกแบบกราฟฟิก ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ผลการประกวดโลโก้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประกวดจัดบอร์ด ผลการประกวดชุดreuse-recycle

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

งานประชุมวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ2563

ตารางการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

ตารางการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่13-18 สิงหาคม 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook