My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

ผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ ด.ญ.กัญญาพัชร์ ทองรัง ม.3/7 รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ญ.ธัญชนก ทวีอัคราวรรธน์ ม.3/7 รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ญ.สุรนันท์ ทองเจียว ม.3/1 รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ญ.ศศิวิมล เกตุศิริ ม.3/8 รองชนะเลิศอันดับ2 ด.ญ.ธันย์ชนก รักกุศล ม.3/12

ประกาศผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ - เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิมลรัศมิ์ ชั้น ม.2/12 รองชนะเลิศอันดับ 1 - เด็กหญิง ศศิวิมล เกตุศิริ ชั้น 3/8 ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ - นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้น ม.5/1 ชนะเลิศ - นางสาวปภาสินี เจิมเกตุ ชั้น ม.5/1

ประกาศผลการประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นางสาวพรนิตา ณีสกุล ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวเจนิวา จักษุศรี ชั้น ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวสลิลทิพย์ ขำดำ ชั้น ม.4/1

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นายบวรภัค เกิดภัณฑ์ ชั้น GT5/1 รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกุลธิดา ภู่สุวรรณ ชั้น ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธมลวรรณ สารีผล ชั้น ม.4/1

ประกาศผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นายกฤชฐา วีระพูล ชั้น ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวนลพรรณ โชคชัยเจริญสิน ชั้น ม.5/5 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวจุฬามณี โพธิ์เหลือง ชั้น ม.6/4

ประกาศผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ต้น ชนะเลิศ เด็กหญิงศิริญธภัฐ พูลธนดลชัยโชติ ชั้น GT1/1 รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงขวัญมนัส สระใจ ชั้น ม.1/3 ผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ปลาย ชนะเลิศ นายอมรภูวิชญ์ ฐิตภัทรพงศ์ ชั้น ม.5/12 รองชนะเลิศอันดับ1 นายอธิพัชร์ อภิณัฐศิรเลิศ ชั้น ม.5/12 รองชนะเลิศอันดับ2 นายภูริภัทร ศรีปัญญาภิรัตน์ ชั้น ม.4/2

ประกาศผลการประกวด Science in Song

ประกาศผลการประกวด Science in Song

ผลการประกวดScience in Song รางวัลชนะเลิศ นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้น ม.5/1 ผลงานเพลง “กอดในใจ”

ประกาศผลการประกวดเรียงความ (ระดับ ม.ปลาย)

ประกาศผลการประกวดเรียงความ (ระดับ ม.ปลาย)

การประกวดเรียงความ(ระดับ ม.ปลาย) ชนะเลิศ นางสาวปภาสินี เจิมเกตุ ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชญานุตน์ วิหกกุล ชั้น ม.4/3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายภัคพล นิลรัตน์ ชั้น ม.6/1

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา น้อยบาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องGT1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงจีรนันท์ ไชตสุต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องGT1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย มั่นศรีจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

ผลการแข่งขันแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้น ม.ต้น

ผลการแข่งขันแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้น ม.ต้น

ผลการแข่งขันแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้น ม.ต้น ชนะเลิศ เด็กหญิงภัชราพร เกตุแก้ว ชั้น ม.3/9 รองชนะเลิศอันดับที่1 ด.ญ.ลัลนา สามะสุทธิ ชั้น ม.1/9 รองชนะเลิศอันดับที่2 ด.ช.สิทธินนท์ เกยานนท์ ชั้น ม.2/5

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ เด็กชายปุญญวัต อัศวาภิรมย์ ชั้น ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กชายเธียรวิชญ์ ภาณุโสภานันท์ชั้น ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กหญิงภัทธิรา อุตรัตน์ ชั้น ม.3/4 ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นางสาวชนากานต์ นันเชียงเครือ ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวพรนิตา ณีสกุล ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่2 นายธนกฤต ดอนธงขวา ชั้น GT. 6/1

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2564

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การประกวดภาพถ่าย การประกวดวาดภาพ การเขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ การแข่งขันการแต่งเพลง การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค เป็นต้น โดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.sp-sci.com/sciweek