top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านล้ำหน้าทางความคิดและความเป็นเสิศทางวิชาการ ในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page