top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ห้องเรียนSMTE การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Giffed) GT5/1 ได้เข้ารับการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไม้ดอกไม้ประดับ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page