top of page

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานที่อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page