• sciencesp

รับรางวัล โรงเรียนนวัตกรรมด้านพลังงาน

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมทุรปราการ เข้ารับรางวัลโรงเรียนนวัตกรรมด้านพลังงาน Ennovation school จากการไฟฟ้านครหลวง โดยโรงเรียนสมุทรปราการได้รับ รางวัลที่ 1 สาขานโยบายและแผนงาน รางวัลที่ 2 สาขาการมีส่วนร่วม สาขาด้านการจัดการพลังงานและสาขานวัตกรรมด้านพลังงาน