• sciencesp

รับรางวัล โรงเรียนนวัตกรรมด้านพลังงาน

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมทุรปราการ เข้ารับรางวัลโรงเรียนนวัตกรรมด้านพลังงาน Ennovation school จากการไฟฟ้านครหลวง โดยโรงเรียนสมุทรปราการได้รับ รางวัลที่ 1 สาขานโยบายและแผนงาน รางวัลที่ 2 สาขาการมีส่วนร่วม สาขาด้านการจัดการพลังงานและสาขานวัตกรรมด้านพลังงาน

ดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook