• sciencesp

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมวิชาการระดับประเทศ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6