• sciencesp

ภาพบรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงสมุทรปราการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562





การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

การแข่งขันผลงานสิ