top of page

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรปราการ ได้จัดประชุมกลุมสาระการเรียนรู้ยิทยาศาสตร์ เพื่อแจ้งข่าวสาร และการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร6

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page