ประกาศผลการประกวดเรียงความ (ระดับ ม.ปลาย)

การประกวดเรียงความ(ระดับ ม.ปลาย)


ชนะเลิศ นางสาวปภาสินี เจิมเกตุ ชั้น ม.5/1


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชญานุตน์ วิหกกุล ชั้น ม.4/3


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายภัคพล นิลรัตน์ ชั้น ม.6/1