top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ม.6 วิทยาศาสตร์ สูงสุด ปีารศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มากกว่า 70คะแนนมีดังนี้

นายศักดิ์พร สมสุข 91.50 คะแนน

น.ส.ชัชฎาภรณ์ คงสุวรรณ์ 84.90 คะแนน

นายชินาธิป เนาวบุตร 76.55 คะแนน

นายพรเลิศ ศิริอังคณา 76.40 คะแนน

นายธนพล กิ่งเส็ง 73.90 คะแนน

น.ส.เดือนนภา ดอกไม้แก้ว 72.00 คะแนน

นายธนวัฒน์ ศรีโท 71.85 คะแนนดู 154 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page