วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2563 วัน “วสันตวิษุวัต” (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox)