• sciencesp

กาสะลอง กับ ซองปีป มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันกันบ้าง

กาสะลอง กับ ซองปีป มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันกั

นบ้าง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์