top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

การเรียนออนไลน์ผ่านGoogle classroom

เนื่องจากสถานะการโรคระบาด Covid 19 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ จึงมีการจัดการเรียนรู้Online ผ่านทาง google classroom โดยนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้ E-mail ของโรงเรียนสมุทรปราการ ( @prakan.ac.th ) และใช้รหัสห้องเรียนตาม https://www.sp-sci.com/elearning เข้าร่วมชั้นเรียนได้ด้วยตนเองดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page