top of page

รหัสห้องเรียน ระดับ ม.5

GT 5/1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย

ว30285

รหัสห้องเรียน 

mpoj7dh

tbkcxgz

vjy3voq

g2jitvx

bom7ckz

tnlsha2

ม. 5/1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย

ว30285

รหัสห้องเรียน 

n4ecnxc

4sbwk4s

34acq6c

eoxhmrg

mqnpyet

ไม่มี

ม. 5/2

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย

ว30285

รหัสห้องเรียน 

k2cvylb

ukdha3z

qpgisia

thgnabt

mqnpyet

ไม่มี

ม. 5/3

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย

ว30285

รหัสห้องเรียน 

lnmlr5u

anqdrid

vxy6axr

y6im2nr

mqnpyet

ไม่มี

ม. 5/4

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัย

ว30285

รหัสห้องเรียน 

okeseqj

3qvqjy2

a7vefqu

jsbb2yz

mqnpyet

ไม่มี

ม. 5/5

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

zbk3ofq

ikuakyq

jorlkgi

ไม่มี

ม. 5/6

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

z5tgapm

ptvxyob

jorlkgi

ไม่มี

ม. 5/7

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

jefvejq

fin3kkl

jorlkgi

ไม่มี

ม. 5/8

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

mf4crjr

uq7z5un

jorlkgi

ไม่มี

ม. 5/9

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

6qwblxd

afwczid

pfciwbp

ไม่มี

ม. 5/10

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

draint3

7awgpoi

igvna45

ไม่มี

ม. 5/11

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

gunuhny

gwntwzk

ixxxfzj

ไม่มี

ม. 5/12

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

bmcbzjv

zqddfwf

qytlcj3

ไม่มี

MEP 5

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ว30101

วิทยาการคำนวณ

ว20249

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมกราฟฟิก

ว 30292

รหัสห้องเรียน 

egzmhuo

i4g5cgm

bom7ckz

tlqnp32

bottom of page