ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเมินการจัดการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

นางสาวธีรนุช เหล่าเสนา

นางแสงระวี  สำเภาน้อย

นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม

นางสาวนงนุช กบิล

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

นางสายใจ พลีทอง

นางสาววรัทยา อินบุญ

นายชานนท์ เสนาะพิณ

นางอมรพันธ์ พิยะ

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_32.jpg

นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_7.jpg

นางสาวสุทธินี อภิวันท์ 

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_20.jpg

นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_23.jpg

นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_21.jpg

นางรุ่งอรุณ เสน่หา

นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_18.jpg

นายวชิรพล อาลัย

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_19.jpg

น.ส.พัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_25.jpg

นายปฏิญญา กลิ่นหอม

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_12.jpg

นายชนะชัย ทับเกษม

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_4.jpg

นายดนัย บาดตาสาว

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_27.jpg

นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_17.jpg

นายสำราญ  คงทิพย์

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_3.jpg

นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_29.jpg

นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรสง

บุคลากร_๒๐๑๐๒๑_28.jpg

นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง

นางสาววรา​กร​ หุ่น​สินธุ์​

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook